Kuluban (Fruit Bats )

Nawu Kuluban nakka mayh ngadberre bu ngarringun,Kuluban kayo kore kungarre manngarrekimuk.Yika karrinan kamarnbun kayo kore Mamumu manngarre mandulkwern mankod (Paper Bark trees) Kuluban kayo kore mankabo mangkuwil kore kungarre Kuluban ngarrikarrme bokenh nawu burlerri nakka Murru dja nawu muddjuyh nakka Nakayalak dja nawu yahyahwurd kuluban nakka Malambibbi Bumabuma Walang nakka kabiriyo kore kuwarderurrk kanjdji dja kaddum kuwarde dja minj ngarringun.

© 2018 Injalak Arts & Crafts Association. Developed by CompNet