Djebuyh (Possum) and Berrerdberrerd (Rainbow Bee Eater)

Berrerdberrerd (the rainbow bee eater, Merops ornatus) hunts small flying animals like merlemerleh (butterflies) and djaddedde (grasshoppers). We see it sitting on branches, or flying around looking for prey. We don’t hunt berrerdberrerd, it’s not good eating.

Nawu berrerdberrerd nakka mayhmayh nawu kadjalwarlbun mayh kilekilelh kangun yiman merlemerleh djadedde nawu karrolkan dja nawu kare kurorre. Berrerdberrerd karrinan kabarndi kore kundulk manyende yika karrolkan kare kubuyika mayh kayawan. Berrerdberrerd minj ngarringun larrk nawarre.